Đại Lý iFIX Scada tại Việt Nam – Liên hệ Mr. Thuận: 0977 780 700

Đại Lý cung cấp và Tích Hợp Tự Động.

–          iFIX standard runtime 900 tags version 5.5

–          iFIX plus runtime 900 tags version 5.5

–          iFIX plus developer 900 tags version 5.5

–          iFIX plus developer 300 tags version 5.5

–          iFIX Plus SCADA Pak Unlimited Development Ver 5.5

–          iFIX Plus SCADA Pak Unlimited Developer Ver 4.0 Upgrade to Ver 4.5, 5,5…